Shastri Chowk Nagar Parishad

城市:Bhandara

里程碑:甘地Chowk

尺寸:20 X 21